Nyhetsblogg

Välkommen till vår personuppgiftspolicy!

Tack för att du använder vår hemsida och våra tjänster. Din personliga integritet är viktig för oss.

Här presenterar vi vilka personuppgifter vi behandlar, varför och hur vi gör det, varifrån vi fick dem, vem som är involverad, och hur det är lagligt för oss att behandla dem.

Vi förklarar också hur vi behandlar personuppgifter och vad vi gör för att skydda var och ens  personliga integritet.

Vänligen läs denna personuppgiftspolicy - genom att fortsätta använda våra hemsidor och tjänster bekräftar du att du läst och förstått den i sin helhet. Vi hoppas att du, efter att ha läst vår personuppgiftspolicy, känner dig säker på att vi arbetar för att leva upp till dina förväntningar och de lagkrav som finns.

Om du har frågor angående vår policy eller våra uppgifter om dig kan du kontakta oss på kontakt@musikskolan.se eller 031-96 32 00

musikskolan.se Öckerö AB, org nr 556962-7291, Ekelunden 20, 475 32 Öckerö, Sverige (“musikskolan.se”, “vi”,”vår” eller “oss”), inklusive vårt moderbolag Idériket på Öckerö AB, org nr 556590-3522, är angelägna att skydda och respektera varje enskilds individ vars personuppgifter vi behandlar som en del av tillhandahållandet av våra produkter och tjänster (tillsammans “tjänsterna” nedan).

Kategorier av personuppgifter vi behandlar

 • Identifikationsinformation: t.ex. personnummer, identifikationshandling, lösenord eller motsvarande.
 • Kontaktinformation: t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-post
 • Finansiell information: i de fall du har handlat mot faktura hos oss; information i förhållande till de fakturor som vi ställt ut till dig.
 • Information pga. av lagliga krav: t.ex. kundkännedomsinformation som följer av tillämpliga regler beträffande penningtvätt och terrorism, bokföringsinformation.
 • Beteende- och spårningsdetaljer: t.ex. platsdata, beteendemönster, personliga preferenser, IP-nummer, cookie-identifierare, unik identifierare av enheter som du använder för att komma åt och använda tjänsterna och våra hemsidor.

 

 • Vad är en personuppgift?
 • Vad är behandling av personuppgifter?
 • Vem bör läsa denna Integritetspolicy?
 • Täcker denna Integritetspolicy all vår behandling?
 • Vad täcker denna Integritetspolicy inte?
 • I relation till vem är musikskolan.se personuppgiftsansvarig?
 • Vilken information behandlar vi om dig, för vilka ändamål och hur är det lagligt för musikskolan.se att behandla dina personuppgifter?
 • Vad samlar vi in för personuppgifter från tredje parter?
 • Hur kommer vi inte att använda din information?
 • Vad gäller beträffande automatiskt individuellt beslutsfattande?
 • Vill du veta mer om vår policy att dela personuppgifter med tredje parter?
 • Vad gäller beträffande överföring till tredje land?
 • Säkerhet och integritet – vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?
 • Hur längre lagrar vi dina personuppgifter?
 • Vad har du för möjlighet att säga ifrån (dvs dina rättigheter)?
 • Hur utövar du dina rättigheter och hur kan du komma i kontakt med oss eller dataskyddsmyndighet?
 • Vad gäller beträffande cookies?
 • Vad gäller beträffande tredjeparts hemsida eller tjänster?
 • Hur kan vi ändra denna Integritetspolicy?

 

Tredje parter som är personuppgiftsbiträden.

Vi anlitar tredje parter som vi delar information med och därmed är våra personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är sådan part som behandlar personuppgifter på vår instruktion och för vår räkning.

Vi samarbetar med utvalda leverantörer, inklusive sådana som behandlar personuppgifter för vår räkning. Exempel på sådana leverantörer är leverantörer av IT-tjänster, underhåll, hosting och support.

I de fall vi delar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden delar vi enbart personuppgifterna för ändamål som är förenliga med de ändamål som vi har samlat in personuppgifterna för (såsom för att fullgöra ett avtal). Vi kontrollerar våra personuppgiftsbiträden och försäkrar oss att de lämnar oss adekvata garantier avseende säkerhet och sekretess beträffande personuppgifter. Vi har skriftliga avtal på plats med våra personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten och sekretessen för de personuppgifter som de behandlar för vår räkning och vilka innehåller begränsningar avseende tredjelandsöverföring.

Tredje parter som är personuppgiftsansvariga.

Vissa tredje parter som vi delar personuppgifter med är självständigt personuppgiftsansvariga. Det betyder att vi inte är de som dikterar hur den information som vi tillhandahåller ska behandlas. Exempel är myndigheter, kreditupplysningsföretag, inlösare och andra finansiella institut. När personuppgifter delas med självständiga personuppgiftsansvariga gäller deras policies och processer för personuppgiftshantering.

Myndigheter.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med myndigheter i den utsträckning som vi har en laglig skyldighet att göra så. Sådana myndigheter inkluderar t ex skattemyndigheter, polismyndigheter och andra tillsynsmyndigheter i relevanta länder. Vi kan också komma att behöva lämna information till behöriga myndigheter om din användning av våra tjänster, t.ex. gällande din omsättning till skattemyndigheter, såsom krävs enligt lag, vilket kan innehålla personuppgifter såsom ditt namn, adress och information gällande transaktioner för din räkning genom användning av våra tjänster.

Kartläggning


 1. Beskriv personuppgifterna
 2. Vilken laglig grund?
 3. Vad används uppgifterna till?
 4. Hur länge sparar vi uppgifterna?
 5. Hur håller vi uppgifterna korrekta?
 6. Vem har tillgång till uppgifterna?
 7. Hur informerar vi?
 8. Hur ger vi tillgång?
 9. Vilka tekniska system använder vi?
 10. Hur skyddar vi uppgifter?

För de svar neda som är uppdelade i undergrupper gäller följande:

Under punkt a) beskrivs vad som gäller för personuppgifter som rör våra kunder

Under b) beskrivs uppgifter som rör leverantörer

Under c) beskrivs uppgifter som rör anställda

Under d) beskrivs andra personuppgifter som kan komma i fråga.


 1. Beskriv personuppgifterna: Personuppgifterna består av
  1. på kundsidan dels av privatpersoner som handlar av oss, dels av representanter för företag, skolor, organisationer m fl. För privatkunder omfattas uppgifterna av fullständigt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. De kunder som handlar på faktura av oss anger även personnummer. Vi sparar även betalnings- och orderhistorik. För representanter hos skolor m fl antecknas namn, telefonnummer och även mobilnummer samt mejladress. Ibland antecknas även befattning och vem vi senast hade kontakt med.
  2. på leverantörssidan består personuppgifterna av kontaktpersoner, för vilka vi sparar telefonnummer, till arbetsplatsen eller det mobilnummer som uppges, e-postadress och i vissa fall befattning hos leverantören.
  3. Uppgifter om anställda, både tillsvidareanställda och personal som arbetar vid behov. Uppgifterna omfattar fullständigt namn, adress, telefonnummer, mejl, bankuppgifter, anställningsgrad, lön och personnummer. För tillsvidareanställd personal sparas även lönestatistik, flextid, anteckningar från medarbetarsamtal och andra protokollförda personalsamtal, delegeringsbeslut och annat som berör den anställde i sin tjänst.
  4. Andra kontakter; som t ex personer som arbetar på Ekelunden 20 eller personer som har deltagit i utbildningar anordnade av musikskolan.se. Här sparas namn, telefonnummer, mejladress och arbetsplats.
 2. Vilken laglig grund? Utöver att vi själva sparar uppgifterna i vårt affärssystem, på vår hemsida, och i mejl, sparas uppgifterna hos våra olika personuppgiftsbiträden.
  1. För kunder gäller att de har handlat hos oss, alternativt skapat ett konto på vår hemsida, skickat mejl med förfrågningar, fått offerter eller annan info som de efterfrågat. Vi sparar uppgifterna för att kunna fullfölja ett åtagande gentemot kunden, i form av leverans av produkter eller information.
  2. För leverantörer gäller att de har varit i kontakt med oss, initierat av dem eller oss. Det rör sig om inköp av varor och tjänster, prisbilder och sortiment, ömsesidiga avtal, utbetalning av royalty m m.
  3. Anställdas uppgifter sparas för att vi skall kunna följa de avtal vi tecknat samt för att kunna följa upp medarbetarsamtal, personlig och lönemässig utveckling, semesterersättning, LAS m m.
  4. Personuppgifter om grannar i kontorshotellet är insamlade med samtycke. Uppgifter om kursdeltagare samlas in för att kunna fullfölja åtaganden som att skicka information som utlovas eller för att kunna få in utvärderingar.
 3. Vad används uppgifterna till?
  1. Kunduppgifter som lämnats när kunden gör en beställning används för att kunna leverera det kunden beställt samt för att följa lagen om distansköp. Uppgifter som enbart lämnats när ett konto skapats på vår hemsida används för nyhetsbrev om användaren godkänt detta, annars inte alls. Alla kunder som tackat ja till nyhetsbrev får detta, fram tills de ber att få bli bortplockade. Adresser, både fysiska och e-post, till kategorier, som skolor och kyrkor, eller kunder som handlat vissa produkter, kan användas för att göra uppföljande utskick, fysiska eller via e-post, för att få uppdaterad information om våra produkter.
  2. För leverantörer gäller att vi enbart använder uppgifterna för internt bruk.
  3. Se b.
  4. Se b.
 4. Hur länge sparar vi uppgifterna? Vi strävar efter att radera uppgifter som är gamla och som inte längre behövs för att fullfölja åtaganden. För fakturor och andra dokument som berörs av bokföringslagen sparas uppgifter så länge som denna lag stipulerar. För andra uppgifter gäller olika förhållanden för olika kategorier:
  1. Uppgifter om kunder som handlat av oss sparas under en begränsad tid. För dem som handlat mjukvara kan denna tid sträcka sig över en lång period eftersom det gynnar kunden att vi sparar erforderlig info som behövs vid uppgradering, konsolidering av licenser, registrering och aktivering, tillägg etc. För kunder som handlar noter och standardiserade produkter (tillbehör, instrument etc) strävar vi efter att få ner tiden till att omfatta endast kort tid efter att reklamationsrätten för den senast inköpta varan löpt ut. När det gäller kontaktuppgifter för anställda hos organisationer, skolor m fl redigeras dessa vid varje kontakt med kunden. I andra fall strävar vi efter att redigera eller radera uppgifter som är mer än tre år äldre än kundens senaste inköp.
  2. Uppgifter om kontakter hos leverantörer sparas så länge det är aktuellt att anlita berörd leverantör. Om en leverantör inte anlitats på tre år skall denna raderas, eller åtminstone de personuppgifter som finns sparade.
  3. Uppgifter om anställda sparas under den tid anställningen pågår. För anställda som avslutat sin anställning sparas uppgifterna så länge som anspråk eller krav kan uppstå, dock ej längre än tre år. För uppgifter om pågående anställning sparas anteckningar om lön, semester, personlig utveckling och annat så länge som de är aktuella eller behövs tas i anspråk av någon part.
  4. Uppgifter för andra enligt ovan sparas endast så länge som de är korrekta eller behövs för den kommunikation som föranleder registreringen av datan.
 5. Hur håller vi uppgifterna korrekta? Alla uppgifter rättas när personen, eller den som personen företräder, meddelar att uppgifterna är felaktiga eller har ändrats. Vi rättar dessutom utan anmaning när vi uppmärksammar att uppgifter ändrats, samt tar bort uppgifter som inte längre är aktuella.
 6. Vem har tillgång till uppgifterna? Hos oss själva är det endast personal som är direkt involverad i orderhantering och bokföring som har tillgång till personuppgifter. Utöver det anlitar vi ett flertal personuppgiftsbiträden, med vilka vi slutit avtal eller angivit att de respekterar och följer dataskyddsförordningen. Dessa är i nuläget: Askås, Klarna, fraktbolag som Postnord, DHL, Schenker, Avid, Sweden MIDI Music, Sharespine, RVB, Visma, PayPal, Bisnode, iZettle, Tullverket.
 7. Hur informerar vi?
  1. Kunder som registrerar ett konto på vår hemsida får ett automatiskt mail med information om vad vi sparar och varför. Kunden som handlar på hemsidan får information med orderbekräftelsen från webbshoppen. Kunder som handlar via mejl, telefon eller besök får information på följesedel eller kvitto/faktura. Även offerter innehåller denna info.
  2. Leverantörer får i dagsläget ingen information. Detta måste vi fundera på.
  3. Anställda skall få denna information vid anställningens början. Befintlig personal skall få denna information skriftligt snarast möjligt.
  4. Övriga uppgiftslämnare får denna information muntligt vid insamlandet.
 8. Hur ger vi tillgång? Alla som efterfrågar informationen får inom en vecka skriftligt besked om vad vi sparar och var vi sparar den. I förekommande fall skickar vi även skärmdumpar från de datoriserade system vi använder.
 9. Vilka tekniska system använder vi?

Visma och Askås har skapat system som gör rensning i registren enklare. Dessa system kommer snarast att tas i bruk.

När det gäller det som bokföringslagen stipulerar, sparade vi tidigare detta i pappersform, numera endast digitalt.

Kunder som får leveranser med adressering via Pacsoft eller Unifaun läggs inte in i dessa system förrän de blir en “återkommande kund”. I annat fall blir de engångskunder som inte sparas.

Sharespine integrerar Visma med Askås, Askås integrerar med Klarna och Paypal. I PayPal läggs endast få fakturor in manuellt. i iZettle sparar vi inga kunder, i de fall kunden vill registrera sig hos iZettle träffas avtal mellan dem.

För mail används olika system av olika användare. Varje användare ansvarar för att regelbundet rensa i mailkorgar och kontaktlistor. Kundlistor som upprättas i excelark för utskick sparas på servern och rensar regelbundet.

Gamla säkerhetskopior rensas bort regelbundet, eftersom de kan innehålla personuppgifter som redan blivit rättade eller raderade.

 1. Hur skyddar vi uppgifterna?

Alla datorer är försedda med lösenord som endast personal som arbetar med kundregistren känner till. Dessutom är de olika sajterna skyddade med lösenord. Varje kväll stängs datorerna av.

Fysisk förvaring av personuppgifter är inlåsta och endast behörig personal har åtkomst.

Extern personal, från t ex revisionsbyrå, har i förekommande fall samma åtkomst som behörig personal.

Rutiner:


 • Minst en gång om året destrueras gamla fakturor och andra kopior som sparats med hänsyn till bokföringslagen. Detta görs främst i samband med den årliga inventeringen.
 • Lösenorden och rutinerna för dessa ses över med regelbundenhet.
 • Rensning av mejl görs av resp mejlinnehavare, minst fyra gånger om året.
 • Anställda med kontaktlistor i mejl, telefoner etc, vilka innehåller personuppgifter kopplade till anställningen åläggs att rensa dessa årligen. Personuppgifter skall i första hand sparas i andra system, som Visma eller Askås.
 • Icke antagna offerter och inaktuella leverantörer rensas minst två gånger om året.
 • Kund- och leverantörsuppgifter i Visma redigeras omedelbart vid upptäckt av gamla eller felaktiga uppgifter.
 • Personuppgifter över kunder i Visma och Askås rensas i enlighet med de tekniska möjligheter dessa program tillhandahåller.
 • Personer som efterfrågar sina uppgifter eller ber att få bli rättade/raderade får omedelbart svar av den person på företaget som först kommer i kontakt med personen. “Vi kommer skicka dig info…” Rättning/radering sker inom en vecka och personen meddelas, via utdrag, skärmdumpar och annat relevant.
 • Mottagarlistor av nyhetsbrev rensas vid varje utskick samt se över minst en gång om året.
 • Kundlistor för utskick, sparade i excel, sparas högst två år för referens. Därefter raderas de.
 • Uppgifter om anställda destrueras efter tre år, om inte innehållet föranleder att de sparas.
 • Rensning av gamla säkerhetskopior  görs minst en gång per år.

Logg

All personal som är verksam i arbetet med registervård, uppdatering etc för en gemensam logg över de rutiner och åtgärder som utförs. Detta gäller dock ej enstaka rättningar, av t ex mejladresser eller telefonnummer.

Öckerö 20180523
musikskolan.se Öckerö AB

Nu finns årets katalog att ladda ned som pdf här på hemsidan. Du som är lärare kommer att få den i pappersform till din skola om 1-2 veckor. Vi hoppas att du blir inspirerad, t ex till att spela boomwhackers med dina elever.

Ladda ned katalogen här.
Med hjälp av Sibelius kan du göra som Anne Dern, skriv filmmusik (eller annan musik).
Läs mer om hennes musik och arbete här.

När du använder ett modernt notskrivningsprogram kan du också enkelt dela din musik med andra; för redigering, uppspelning, försäljning, lyssning eller på många andra sätt. De sneaste uppgraderingarna av Sibelius har innehållit många bra och praktiska funktioner som underlättar arbetet med notskrivning och gör det både snabbare och ännu roligare.

Om du inte har senaste versionen kan du enkelt ladda hem en testversion av antingen "stora Sibelius" eller Sibelius|First. Då fungerar programmet fullt ut i 30 dagar och du hinner prova allt utan kostnad.

När du bestämmer dig för att köpa Sibelius eller en uppgradering kan du kontakta oss eller använda vår "Selector" för att ta reda på vilken version som passar dig och dina behov (och plånbok...)

Ha en fortsatt bra not-mars! laughing
Köp minst 3 böcker i vårt sortiment så får du 20% rabatt i kassan. Välj bland alla böcker i webshopen, dvs spelböcker, noter och annan litteratur. Vår bokfest pågår 27:e februari - 13:e mars 2018.
Läs om alla nyheter i Sibelius 2018.1, den senaste versionen:

Torsdagen den 25 januari 2018 släppte AVID den senaste versionerna av Sibelius (och ProTools). Läs mer om de nya funktionerna här och klicka gärna på länkarna som ligger sist i artikeln.

Du som har en äldre licens, passa på att uppgradera (återuppta eller förlänga). Du som vill börja skriva snygga noter digitalt, skaffa dig Sibelius nu.
Vi hjälper dig med råd om vilken version som passar dig och bistår vid registrering och aktivering, om så behövs. Alla talar svenska!laughing

Sibelius 2018.1:
 • Lägg till bågar, crescendon och diminuendon och andra funktioner som finns i Lines tvärs över flera system och spara enormt mycket tid.
 • Nu kan du lägga till bågar mellan noter i ackord som bara har några få noter gemensamt.
 • Mer än ett taktstreck kan redigeras i ett och samma moment. Du kan också lägga till rad- och sidbrytning till mer än ett taktstreck i taget.
 • Att lägga till repristecken görs i ett moment.
 • Att förlänga en nots värde kommer inte ta bort den efterföljande noten, vilket sparar mycket tid, eftersom du slipper lägga till den not som tidigare försvann.
 • Sökfunktionen “Find in Ribbon” har fått en en bättre layout av sökresultaten och kan utföra fler funktioner direkt i programmet.
 • Sibelius-användare introduceras till Avid Artist Community.
Genom att utnyttja teknologin i Sibelius | Cloud Sharing inuti Sibelius och på Avid Media Central Platform kan Sibelius-användare nu skapa en profil på Avid Artist Community och publicera sina noter för hela världen. Oavsett om man är en kompositör, arrangör, lärare eller notskrivare är man välkommen att visa sina noter. Noterna är interaktiva och kan spelas upp direkt i webbläsaren. De länkas tillbaka till användarens eget Sibelius | Cloud Sharing-konto så redigeringar som görs i Sibelius kan omedelbart visas i Artist Community.

Det finns många andra förbättringar av Sibelius i 2018-releasen. För mer information om detta och Artist Community, läs bloggartiklarna

http://www.avidblogs.com/sibelius-20181-now-available/
http://www.avidblogs.com/sibelius-artist-community
Nu blir det enklare att checka ut ur butiken.

Vi har nu infört Swish som ett betalningssätt i vår webbshop. Det innebär att du nu kan välja mellan Klarnas alla sätt (faktura, kortbetalning, delbetalning), Paypal och Swish. Utöver detta kan skolor och andra organisationer handla mot faktura från musikskolan.se

Vi hoppas att detta ska göra att du kan lägga mer tid på att spela noterna du vill köpa i stället för att krångla med olika betalningssätt. Vi vill också rikta ett tack till dig som under hösten lämnat synpunkter på sidan. Tack vare dina idéer, beröm och kritik kan vi utveckla vår webbshop och göra det ännu roligare och enklare att vara kund hos oss.

Till sist: Vi önskar alla kunder en GOD JUL! (Vi har öppet som vanligt alla vardagar men vill ta tillfället i akt att skicka en julhälsning.)
Skolforum hålls 30-31 oktober på Älvsjömässan. Kom till monter C03:02 och prata med oss om musikläromedel.

Pia Åhlund, en av författarna till Musik i skolan 1-3, har med sig materialet och vill gärna prata musikundervisning med dig. Redan nu finns planer på en fortsättning, i första hand för årskurserna 4-6, och alla inspel är välkomna!

Om du inte har möjlighet att komma till mässan, kontakta oss gärna om du vill prata läromedel i musik. kontakt@musikskolan.se eller 031-96 32 00

Musik i skolan 1-3
Under årets Bokmässa i Göteborg finns vi från musikskolan.se i en gemensam monter tillsammans med våra förlagskollegor Bo Ejeby, Notpoolen, Gehrmans och Wessmans. Varmt välkommen att ta del av ett stort sortiment av noter, spelböcker och läroböcker från de svenska musikförlagen.
Sommarstängt mellan 17-21 juli 2017

Vi har helt stängt vecka 29, alltså mellan 17-21 juli.
Du kan lägga ordera som vanligt i vår webbshop eller tala in meddelanden på telefonsvararen, så tar vi kontatkt med dig så fort vi är tillbaka igen.

Ha en riktigt skön sommar!

musikskolan.se
Från att tidigare ha använt flera olika betalsätt går vi nu över till att använda Klarna Checkout. Klarna Checkout ger dig som är kund möjlighet att välja på flera olika sätt att göra din betalning. Du kan betala med kort, mot faktura, direktbetalning via bank eller med avbetalning. Klarna Checkout fungerar även för företag, kommuner och andra organisationer.

För kunder utanför Sverige erbjuder vi fortsatt PayPal som betalsätt. Via PayPal kan kunden även betala direkt med kort utan att ha ett PayPal-konto.
Tisdag 20:e juni har vi stängt pga fortbildningar. Vi ber dig att tala in ett meddelande på vår telefonsvarare eller mejla oss på order@musikskolan.se, så skall vi ta kontakt med dig på onsdag 21:e juni.
Torsdag 22:e juni har vi öppet halvdag, dvs fram till lunch.
Fredag 23:e juni är det stängt eftersom vi firar midsommar. Vi önskar er en härlig midsommarhelg!

Under sommaren skickar vi post alla veckor utom v 29, då det är helt stängt. I övrigt kan det bli något längre leveranstid än vanligt, eftersom vi inte har full bemanning från midsommar t o m v 32.

Hälsningar
Pia och AnnaDå, för tio år sedan, satte vi nyckeln i dörren till vårt första rum här på Ekelunden på Öckerö. Det var ett otroligt litet rum och i korridoren utanför som var "patologiskt tyst", särskilt med tanke på den verksamghet som avsåg att bedriva.
Där knåpade vi bl a ihop Rockbandet 1 och vår första hemsida medan våra nya grannar nyfiket undrade vad vi höll på med. Vid ett tillfälle provsjöng vi också ett arr med hjälp av en besökare och en kontorsgranne kom in och undrade om han skulle stå i givakt. Det var nationalsången vi sjöng... 

Redan i augusti samma år fick vi "knö" in en person till i det lilla rummet, för att ha någon som tog hand om inkommande beställningar. Efter det har vi flyttat runt i huset, till allt större lokaler, och sitter nu i de rum som vi flyttade in i 2009.
Vi firar hela dagen, och den som har vägarna förbi får gärna slinka in på en bit tårta och fika tillsamans med oss på tisdag den 10 januari 2017 kl 9.30. 
Hela dagen får alla som handlar i webbshopen 10% rabatt på hela sortimentet (gäller ej fraktkostnad). Rabatten dras automatiskt när du lägger din beställning.

Hälsningar, 
Jan, Pia och Anna


Ibland kan jag nästan bli "galen" när det är svårt att få Sibelius att göra som man vill. Här är några mycket bra tips som jag tror att fler än jag kommer att ha glädje av.

http://www.sibeliusblog.com/tips/new-sibelius-plug-ins-for-ties-text-and-pasting/

Blogginlägget handlar om bågar, texter på fler än ett system och andra funktioner som gör arbetet lättare, smidigare och känns som det skulle ha varit från första början. För det är ju notskrivning i form av komponerande och arrangerande man vill komma åt (åtminstone jag), inte petigt redigerande med att skriva in nyanser hundrafemtio gånger eller behöva dra i bågar som inte vill hamna rätt etc.

När jag väl hittar en plugg (plug-in) som jag gillar, använder jag den jätteofta. Kanske jag borde botanisera mera, men det är "gött" när någon annan gjort det åt mig.

GOD NOT-JUL önskar
Pia
Här är AVIDs blogginlägg på svenska. Om du hellre vill läsa originalet kan du klicka på länken.

Senaste nytt i Sibelius

Arbeta snabbare med uppdaterad Inspector

Med nya, förbättrade och utvidgade fönstret Inspector kan du enklare än någonsin komma åt, redigera och styra detaljer i dina noter. Du kan låsa Inspector till vänster om dina noter eller låta den flyta fritt så att du alltid kommer åt den. Utöver detta kan du nu redigera texter direkt i Inspector.

Ändra storlek på notrader på enstaka system

Önskar du mer flexibel och exakt kontroll när du utformar dina noter? Nu kan du välja storlek på notrader för enskilda instrument, system eller hela sidor genom att välja bland fyra olika storlekar. Du kan ändra notraden i hela stycket eller välja mindre delar. I kombination med den nya Inspector får du full kontroll på layouten av dina noter.

Utforma storlekar för notrader

Tack vare förslag från Sibeliusanvändare, kan du nu individuellt ändra storlek på notrader för ett instrument eller instrumentgrupper. Det ger dig större flexibilitet att bestämma layouten av dina noter. Det finns också nya möjligheter i Engraving Rules, med möjlighet att med hög precision kontrollera layouten.


Det blir lättare att lära sig noter

Musik är inte bara svartvitt. Med senaste Sibelius kan du färga enstaka noter och/eller ackord och därmed ge elever ett förstärkt och visuellt tydligare sätt att läsa och skriva noter på.


Dela med dig av din musik

Vill du låta dina kunder, kollegor, elever och vänner höra din musik? Nu kan du exportera din musik som mp3-fil, vilket gör det snabbare att dela musik via Skype, e-post eller i sociala medier. Du kan styra bit-djup och samplingsfrekvens samt generera ID3-taggar i din Score Info-panel.


Lättare att ta en paus

Det har blivit betydligt enklare att skriva in pauser i dina noter. Närhelst du lägger till en paus i takten kommer den förbättra funktionen Magnetic Layout optimera placeringen i förhållande till föregående noter. När du arbetar med olika stämmor (Voices) flyttas pauserna för att undvika krockar. Detta gör inte enbart att du slipper en massa manuellt fix eller pauser som ligger fel, det gör också noterna lättare att läsa.


Få tillgång till framtida förbättringar

Med senaste versionen av Sibelius är det enklare än någonsin att skriva snygga, exakta och lättlästa noter. Oavsett om du vill köpa nytt eller uppgradera omfattas du av All Access, som ger dig tillgång till kommande uppgraderingar och support under ett år. Skriv med samma hastighet som din kreativitet!


Perfekt utformade reprisklamrar

Nya Sibelius gör snygga och rätt placerade klamrar när du skriver musik med repriser som går första, andra och kanske tredje gången. Tidigare har du behövt lägga tid på att fixa detta men nu blir det helt perfekt direkt.


Komponera och editera

Skapa med oslagbara kompositionsverktyg

Vare sig du är brukar skriva in dina noter eller om du föredrar att använda en klaviatur, gitarr eller din röst för inmatning, har det aldrig varit enklare att skapa noter. Du sparar massor av tid med unika funktioner som Magnetic Layout som tar hand om de flesta layoutproblemen, och Dynamic Parts som automatiskt skapar och uppdaterar separata stämmor.


Uttrycksfull uppspelning

Din musik spelas upp med uttryck och känsla tack vare den helt ombyggda Espressivo-funktionen. Dess finkänsliga tolkning av noterna låter dig höra nyanser och artikulation precis som du hade tänkt dig det.


Komponera snabbt med ett avancerat användargränssnitt

Sibelius är konstruerat för att förenkla navigation och utförande så att du snabbt kan skriva dina noter. En uppgiftsbaserad huvudmeny leder dig genom hela arbetet med notskrivningen och fönstret Timeline visar strukturen på ditt arbete. Även stora partitur blir överskådliga på ett ögonblick.


Skriv med en penna på Surface Pro

Sibelius är optimerat för Microsoft Surface Pro3, vilket gör att du kan lägga till och editera noter genom att bara nudda med pennan. Du kan också spela upp musik i realtid genom att använda skärmens tangentbord eller greppbräda. Du kan enkelt flytta notbladet och ändra storlek på objekt medan du lägger till noter.


Spela, framträd och dela

Integrera med Pro Tools

Integrera med ProTools kan ta ditt komponerande till nya höjder. ReWire, som finns i både Sibelius och ProTools gör att du kan spela in stämmor från Sibelius till din DAW för att där fortsätta arbeta med inspelningen, editera och mixa.


Enkelt att samarbeta och dela med andra

Att samarbeta och dela sin musik med resten av världen är nu ännu enklare. Skicka noter med e-post, ladda upp och publicera på ScoreExchange.com och dela dina kompositioner som en film- eller ljudfil på YouTube, Facebook och SoundCloud.


Komponera för alla instrument

När dina noter spelas upp låter det häpnadsväckande realistiskt tack vare Sibelius Sounds. Du får 36 MB professionella ljud, innehållande en speciellt inspelad symfoniorkester, rock-, pop- och jazzinstrument, licensierade ljud i världsklass och mycket mer.

 

Layout, export och utskrift

Verktygslåda för desktop publishing

Skapa snygga och proffsiga noter med hjälp av en stor uppsättning verktyg för typografi och layout. Putsa texter med funktioner för bl a skalning, textramar och linjering. Byt fonter, välj funktion för din text, vinkla, dra eller knip din text. Drag och släpp grafik i alla stora format och exportera dina tryckfärdiga noter som PDF-er med bara ett klick.


Transkribera och skanna musik

Med PhotoScore Lite kan du skanna in noter och skicka till Sibelius för att spela upp, transponera och editera. Med NotateMe kan du skriva noter för hand på läsplatta eller laptop och konvertera handskriften till proffsiga noter. AudioScore Lite omvandlar en spelad eller sjungen stämma till noter eller importerar musik från en cd-skiva. Om du behöver ännu fler funktioner kan du uppgradera till fullstora PhotoScore och AudioScore.


Lägg till anteckningar i noterna

Med funktionen Annotate kan du lägga påminnelser om ändringar medan du skriver eller kommentera och skicka feedback. Rita direkt på skärmen men en mus, styrplatta, ritplatta eller en Surface Pro-penna. Ringa in objekt och skriv kommentarer och instruktioner till arrangörer, musiker eller studenter.


Underlätta köp av digitala noter

Professionella kompositörer och förlag kan publicera sina verk direkt för online-försäljning tack vare den banbrytande Sibelius|Cloud Publishing Technology. Kunder kan se, spela, ändra instrument och transponera noterna på alla sorters enheter innan de köper sitt exemplar, och därefter skriva ut perfekta noter.


Importera och exportera grafik

Importera grafik i alla de vanligaste formaten och använd dem för komplexa layouter för publicering, att skapa läromedel, instruktionsböcker etc. Det har aldrig varit lättare att exportera hela verk och publikationer med fullgod tryckkvalitet.

Systemkrav för Sibelius och Sibelius|First 8
Om du är osäker på om din dator kan köra senaste version av Sibelius (v 8.5) eller Sibelius|First 8 kan du läsa systemkraven här.

Kontakta oss gärna om du har funderingar eller frågor runt programmen, installation eller annat som du behöver veta innan du uppgraderar eller köper ett program.
031-96 32 00 eller kontakt@musikskolan.se

Systemkrav för Sibelius 20161202

Windows/Mac
64-bitars Windows 7 (SP1 eller senare), Windows 8.1 eller Windows 10
Mac OS X 10.9, 10.10 eller 10.11
1+ GB RAM (4 GB rekommenderas för ljudbanken)
1 GB ledigt hårddiskutrymmet för Sibelius, ytterligare 36 GB för ljudbanken (SSD rekommenderas)
Internetuppkoppling för nedladdning av programvara och aktivering av licens
DVD-läsare vid installation med hjälp av dvd-box

Systemkrav för Sibelius|First 20161202

64-bitars Windows 7 (SP1 eller senare), Windows 8.1 eller Windows 10
Mac OS X 10.9, 10.10, or 10.11
1+ GB RAM (4 GB rekommenderas för ljudbanken Sibelius|First))
1 GB ledigt hårddiskutrymmet för Sibelius, ytterligare 10 GB för ljudbanken
Internetuppkoppling för nedladdning av programvara och aktivering av licens
ASIO-kompatibelt ljudkort (Windows)

Musik i skolan på GR Utbildning
Om du har vägarna förbi GR Utbildning kan du slinka in på Läromedelsutställnignen och bläddra i materialet Musik i skolan. Där finns de tre elevhäftena, lärarhandledningen och sångboken. Dessutom finns en dator med Spotify så att du kan lyssna på alla spåren. All musik går också att få på cd, för dig som föredrar det.

Utställningen innehåller naturligtvis också läromedel från andra förlag, för all undervisning från förskola till vuxenutbildning och, vad det verkar, också i alla ämnen. 

Alla som har en gällande uppgraderingsplan för Sibelius får nu tillgång till Sibelius 8.5 som annonserades på AVIDs blogg igår. 

Du som har en äldre version kan enkelt uppgradera, både när det gäller singellicenser och fleranvändarlicenser. 

Många intressanta funktioner och flertalet förbättringar gör Sibelius till ett ännu bättre notskrivningsprogram. 

Läs mer på AVIDs egen sida: http://www.avidblogs.com/sibelius-8-5-now-available-whats-new
SPELA ELGITARR FRÅN BÖRJAN innehåller 35 låtar i olika stilar.

Här får du lära dig att spela elgitarr genom att redan från början spela ”riktig” musik och många kända låtar i ökande svårighetsgrad. Du får en bred grund för att spela på egen hand eller tillsammans med andra. Dvd-skivan innehåller 37 videolektioner som hjälper dig att snabbt komma igång med låtarna. Här visas kvintackord, komp, riff, solon och många fler tips som gör det lätt att lära sig spela elgitarr. Alla låtar finns inspelade både i fullversion och utan elgitarr.Klicka här för att läsa mer eller beställa materialet.Musik i skolanMusik i skolan

MUSIK I SKOLAN är ett läromedel i musik av Zandra Adolfsson, Jan Utbult och Pia Åhlund. Materialet är baserat på Lgr 11 och utarbetat för grundskolans årskurs 1-3. Det vänder sig till såväl lärare med kortare utbildning eller mindre erfarenhet som till rutinerade musiklärare i behov av inspiration och nytt material.

MUSIK I SKOLAN INNEHÅLLER:
 • Lärarhandledning 1-3
 • Sångbok 1-3
 • Elevhäfte 1
 • Elevhäfte 2
 • Elevhäfte 3
 • Album med sånger och kompbakgrunder på Spotify och andra streamingstjänster
 • Filmer på musikskolan.se och YouTube
 • Cd-skivor med alla sånger och kompbakgrunder
MUSIK I SKOLAN är indelat i 14 kapitel (arbetsområden) fördelat på 28 musiklektioner för varje årskurs. Några områden är parallell-lagda över hela lågstadiet för att underlätta samarbete mellan klasser, lärare och ämnen, andra är typiska för ämnet.

Klicka här för att läsa mer.
Vi har stängt 14-22 juli för att sommarladda batterierna. Därefter följer några veckor med sporadisk bemanning fram till 15:e augusti. Webbutiken är förstås alltid öppen, men det kan bli längre leveranstid än vanligt när du beställer något. Vi hoppas att du har överseende med detta, och så hoppas vi att vi hörs till hösten!

Sommarhälsningar Anna och Pia
Ladda ned vår nya katalog! Den kommer snart att skickas ut till skolor runt om i Sverige, så är du lärare kommer du att hitta den på din skola. Här kan du ladda den den som pdf och läsa var du vill. Vi presenterar särskilt vårt nya läromedel i musik för lågstadiet - Musik i skolan, och det finns också en hel del inspiration för musikundervisningen.
Katalog för musikundervisning i klass och skola


AVID aviserar Sibelius 8.1 med nya programfunktioner och kompatibilitet med El Capitain.

De tidigare problemen med att köra Sibelius 8 i senaste MacOS (El Capitain) ska nu vara undanröjda.
Dessutom släpper AVID nu info om nya, efterlängtade programfunktioner i Sibelius 8.1.

Det rör sig dels om pauser när man arbetar med Voices, placeringen av "husen" vid repriser och andra saker som gör oss Sibeliusanvändare glada, som direktexport till mp3-filer. Dessutom har AVID åtgärdat en del buggar som varit störande.

Nu som tidigare köpt Sibelius 8 har ju rätt till denna fria uppgraderingen. Du hämtar den via App Manager som är installerad på den dator du använder Sibelius på. Läs merom både uppgradering och hur du hämtar den här:

Sibelius Blog av Philip Roth

Sibelius egen nyhetssida


musikskolan.se tar ett litet höstlov 29:e och 30:e oktober. Kontoret är då stängt, och vi tar hand om alla ordrar, mejl och telefonsvararmeddelanden på måndag 2:e november. Vi önskar en god helg!
Följ länken och läs om förbättringar i senaste Sibelius.

För alla som redan uppgraderiat till senaste Sibelius (efter Siblius 7.5) blir det spännande att följa utvecklingen av programmet. När man uppgradera eller köper en ny licens får man tillgång till alla uppgradering inom ett år och kan på så sätt hela tiden vara "först med det senaste".

Kontakta oss gärna för mer info om programmet och de olika sätt som du kan förfoga över en licens (abonnemang, singel- eller fleranvändarlicenser m m).

Ring 031-96 32 00 eller maila kontakt@musikskolan.se

Vi brinner för musikundervisning så en kund som lär sig spela gör oss glada!

Vi fick följande mail från en glad kund och användare av Spela ukulele 1 och 2 samt Spela gitarr 1 och 2:

"Ni ska ha stort beröm för era dvdkurser! Rasande skickligt gjort Unikt! Själv lyckas jag knäcka koden att musicera tack vare er Riktigt vassa pedagoger är ni En gammal dröm som går i uppfyllelse. Mvh Mats C"


Vi tackar för detta, Mats, och känner oss inspirerade att fortsätta utveckla våra material, och göra fler för olika instrument.

/Pia

Härligt! Vår sida är mobilvänlig enligt Google ;D

Både vår hemsidesleverantör (Askås) och dagen GP berättade om hur viktig mobilsidan är för att hamna högt i Googles ranking. Jag lät därför testa hur "googlevänlig" vår sida är. Nu kan vi andas ut ett tag till, vårt jobb med att ha en vanlig sida och mobilsida parallellt verkar ha gått bra. Ett extra tack till vår medarbetare Samuel, som är den som hyfsat vår mobil-sajt.

Här är en skärmdump på resultatet. Prova gärna vår mobilsida och ge oss feed-back på vad borde vara ännu bättre./Pia
Som kund är du den som bäst vet hur vår hemsida bör fungera. Det ska ju vara lätt att handla, både att hitta det du söker eller få inspiration att beställa något du blir intresserad av. Vi har också en ambition att du ska hitta information som du gillar, fakta, filmer, fortbildningar för lärare m m.

Utformningen av vår nuvarande sida är inte ens två år, men vi tror att vi kan göra den ännu bättre. Nu vill vi gärna ha din hjälp i form av idéer och synpunkter, både ris och ros!

Lämna din synpunkt här i kommentarsfältet eller maila oss på kontakt@musikskolan.se
Den som ger oss den idé vi tycker bäst om belönas med ett presentkort på 500:-.

/Pia

musikskolan.se erbjuder fortbildningar för lärare, församlingsmusiker, studiecirkelledare och andra personer som är verksamma inom musik och pedagogik. Kurserna nedan ges på fastställda datum, men kan också bokas för en grupp. Kontakta oss på 031-96 32 00 för bokning och mer information.

I dagsläget planeras följande datum och orter:
Umeå 15 -16 juni
Göteborg 17 juni
Örebro 12 - 13 augusti
Linköping 26 -27 oktober

Vilka kurser som blir av ur vårt utbud beror på vilka anmälningar vi får in. Bland de populäraste fortbildningsdagarna brukar de för grundskolan vara; om digitala verktyg, iPad resp klassrumsmusicerande. Vi kommer dock gärna med annat innehåll och kan skräddarsy fortbildningsdagar utefter ert behov lokalt, på arbetsplatsen, på orten eller i regionen. 

Vårt utbud av kurser ser du här och enklaste sättet att boka kurs eller få mer information är att maila kontakt@musikskolan.se eller ringa 031 - 96 32 00 under kontorstid.

/Pia

Som blåsare och boende nära Göteborg kan jag inte undanhålla detta spännande tips om en kommande konsert. Kanske inte bara för brassfolk?Själv är jag flöjtist med "viss" fallenhet för en massa andra instrument men det närmaste jag kommer att traktera ett bleckblåsinstrument är att dirigera en blåsorkester (vilket inte är fy skam!).
Så det är kanske läge att vidga kretsarna lite... Klicka på länken och läs mer om Swing Sling Brass på Brewhouse. Vi kanske ses?

/Pia
Hos oss på Öckerö lyser snön med sin frånvaro men vi tar lite vinterlov i alla fall.

Den senaste veckan har vi haft vår-likt väder och reaktionerna är kanske blandade - personligen tycker jag det är skönt. I vilket fall som heslt tar vi lite sport-ledigt torsdag och freda (12 och 13 februari) vilket innebär att vi har begränsade möjligheter att svara i telefon. Ordrar som görs på här i butiken eller via mail behandlas under dagen och går härifrån i stort sett som vanligt.

/Pia
Under ledigheter hinner man , elller åtminstone jag, ofta "leka lite" med de program och appar som annars inte får så mycket uppmärksamhet. Under nyårshelgen satte mig lite mer in i Neuratrons app NotateMe som jag har installerat på min iPad.Jag har än så länge bara gratis-versionen som kan skriva ett notsystem, men kan ändå konstatera Neuratron har lagt krut på att få detta till ett digitalt notblad som man relativt enkelt kan skriva noter "för hand" med. Det som var riktigt roligt, var att se hur enkelt det gick att exportera. Jag mailade filen till mig själv, som MusicXML och öppnade den sedan med Sibelius 7.5 och fick ett snyggt och prydligt, och givetvis redigerbart, notblad.

Dags att investera i den fullstora varianten, tror jag. (Appen finns även för Android). Här finns mer info.

/Pia
På detta enkla sätt vill ni på musikskolan.se önska er alla; kunder, leverantörer, medförfattare, musiker, medarbetare, lärare, bollplank, kollegor och konkurrenter

en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!


C                 C                   G7                       C
Nu ha vi ljus här i vårt hus, julen är kommen, hopp-tra-la-la-la

C                  G7                   D7           G7
Barnen i ring dansa omkring, dansa omkring

C                                  C                    G7                                G7
Granen står så grön och grann i stugan, granen står så grön och grann i stugan

C                    F                    G7                C
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la

Vi är stolta och glada över att ha tilldelats en utmärkelse...

musikskolan.se har, i hård konkurrens med våra nordiska grannar, av AVID tilldelats Sales Award Nordic Region 2014.
För detta är vi natulirgtvis stolta och glada, men utan alla våra fantastiska återförsäljare och kunder hade det naturligtvis inte varit möjligt.

Sales Award 2014

Inför 2015 kavlar vi upp ärmarna lite till för att vässa vår kundservice och support och ser med tillförsikt framåt mot nya djärva mål!

Vi vill också passa på att önska en god, välklingande jul och ett gott, skimrande år.

Pia, Anna, Claes, Josefin och Jan
Här får du fem starka skäl för att uppdatera ditt Sibelius till den senaste versionen, Sibelius 7.5.

1. Kompatibilitet med drivrutiner (skrivare, ljudkort) och andra användare/program.
2. Dela med sig direkt från Sibelius 7.5 till: e-post, YouTube, FaceBook och SoundCloud
3. Ljudbanken har fått förbättrad artikulation (Play > Interpretation > Performance)
4. Navigation med hjälp av TimeLine
5. Bugg-fix
 
Vi blev kontaktade av en nyutbildad lärare, på sin första tjänst, härom veckan. Hen behövde uppdatera sig på vilka spelböcker som finns, så vi hjälpte till.

Som nyutbildad lärare har man inte garanterat fått se de läromedel och spelböcker som förekommer på marknaden, vare sig den svenska eller den internationella. Lite synd, tycker vi, eftersom man behöver få en bra start när man kommer ut som ny lärare i en verklighet där man förväntas vara "klar för start".

Den lärare som kontaktade oss var klok nog att inse att detta gick att göra något och och vi skickade henom några buntar med de vanligaste titlarna - inte bara våra egna, utan även konkurrenternas.

Med tanke på hur få notbutiker vi numera har kvar i landet, kan naturligtvis även du, som läser detta, få möjlighet till påseende. Ring oss i så fall, så resonerar vi om vad du kan vilja eller behöva titta på. 031-96 32 00 alternativt maila order@musikskolan.se så ringer vi dig.

Musiklärarens tackbrev lät så här:

"Hej Pia!
Tack så mycket för din hjälp med att hitta mitt undervisningsmaterial. Jag hittade sju böcker som jag tyckte mycket om och som jag behåller. [...] Åter igen, tusen tack!"

Vi kan verkligen rekommendera Sibelius 7.5 till alla som vill skriva noter digitalt. Läs varför... Länken går till AVIDs info om programmet.

Sibelius i Sverige: Alla som handlar Sibelius i Sverige får ett års svensk support och den svenska kom-igång-manualen som både tar upp installation och registrering samt hur du kommer igång och skriver dina första noter.

Kontakta oss gärna för mer info om programmet, olika möjligheter och priser. 031-96 32 00 eller order@musikskolan.se

/Pia


Nu har Elin hittat nya utmaningar, vilket gör att hon gör sin sista arbetsdag hos oss idag. Elin Finndin har arbetat hos oss på musikskolan.se sedan 2009. Du som ringt oss, mailat oss eller handlat i vår webbshop har stött på Elin många gånger. Hon har också arbetat med att hålla kontakten med alla våra återförsäljare runt om i landet, spelat klarinett på skivor i våra böcker, hållit koll på konteringar och leverantörsfakturabetalningar och många andra saker.

Så, som du säkert förstår, blir det tomt efter Elin men vi hoppas stöta på varandra både i västkustens gästhamnar och i olika musikaliska sammanhang i Göteborgstrakten.

Tack och lycka till!

/Pia, Anna, Claes, Jan och Josefin
Hej Pia o Jan,vill bara skriva och tacka Er för den fantastiska och pedagogiska boken Spela Ukulele 2. Leder en ukuleleorkester för seniorer. Sliter mitt hår och de är alldeles underbara, men att lära "gamla hundar".......ja, ni vet. Äntligen har vi ett bra kursmaterial! Uppskattar särskilt DVD:n med det viktiga kompet, den är grymt bra! Tusen tack! Vi kommer att ha att göra länge. Roliga låtar. Ser redan fram emot Ukulele 3. Många varma hälsningar
Idag, 25:e september, besöker vi bokmässan i Göteborg och låter oss inspireras av nya böcker och noter. Därför är kontoret tyvärr obemannat denna dag. Vi återkommer imorgon 26:e september och tar hand om era beställningar och frågor.

/Anna

Claes-Bertil Nilsson ställde ut Sibelius 7.5 i Uppsala och skriver så här om sin upplevelse:


"Under två intensiva dagar fick jag förmånen att visa Sibelius 7.5 för ca 50-60 deltagare som kom till vår monter.
Intresset var stort och flera nya kontakter knöts.
Jag fick också möjlighet att prata med Sensus i Skåne/Blekinge som visade ett stort intresse för digital nothantering och Sibelius och möjligheten att utrusta och utbilda kyrkomusiker i regionen med ett lämpligt arbetsverktyg för deras dagliga arbete."Vi fick ett kursönskemål från en kund. Är ni fler som vill hänga på? - och vad ska kursen i så fall ta upp?

Här är mailet från musikläraren:

"Hej Musikskolan!
Först vill jag berätta att jag tycker att ni gör ett fantastiskt jobb och att jag som musiklärare har haft stor användning för era böcker både som musiklärare i "vanliga" skolan och i Kulturskolan. Mina Rockbandetböcker har fallit sönder i dela för länge sedan, så använda är dom. Tack för allt bra material! Ni har gjort mitt jobb bättre, roligare och lättare.

Sedan har jag ett önskemål. Jag tittade i ert kursutbud och saknade en kurs i Dirigering och körledning. Eftersom jag inte gått den "vanliga" vägen för att bli musiklärare har jag missat just det området. Därför hade en kurs i just det varit guld värt. Fixar ni en sådan anmäler jag mig direkt. :-)

Ännu en gång tack och lycka till med fler bra projekt i framtiden!

Med vänliga hälsningar
NN"

Du som har önskemål om kurser, hör av dig till oss, så ser vi vad vi kan erbjuda eller ge tips om.
/Pia 
Du känner väl till våra fortbildningsdagar? Så här skrev en deltagare efteråt:

"Hej!
Vill bara tala om att din workshop Digitala verktyg fick mig att starta en egen YouTube-kanal (FrykenMichael) där jag lägger ut moment från pågående arbetsområden.
Tack för inspirationen!"

Tack Michael för ditt mail och för en trevlig och givande dag i Torsby!

Vi erbjuder bl a följande fortbildningar i höst:

Västerås 29 september: Klassrumsmusicerande på låg- och mellanstadium
Västerås 30 september: Kom igång med iPad (fm), Digitala verktyg - nya möjligheter i musikundervisningen (em)

Växjö 14 oktober: Klassrumsmusicerande på låg- och mellanstadium
Växjö 15 oktober: Kom igång med iPad (fm), Digitala verktyg - nya möjligheter i musikundervisningen (em)

Göteborg 22 oktober: Klassrumsmusicerande på låg- och mellanstadium
Göteborg 23 oktober: Kom igång med iPad (fm), Digitala verktyg - nya möjligheter i musikundervisningen (em)

Kostnad:
Halvdag: 750:-
En dag: 1 500:-
Två dagar: 2 500:-

Vi erbjuder också att komma ut till er skola, arbetsplats, kommun, region etc om ni är några stycken som vill ordna egna fortbildningsdagar på hemmaplan.

Mer info finns här.  Du kan naturligtvis och ringa för bokning eller om du har frågor. Tel: 031 96 32 00  Mail: order@musikskolan.se

/Pia
Kommer du till kyrkomusikersymposiet i Uppsala 5-7 september?

Då kan du träffa Claes-Bertil Nilsson för att få veta mer om hur du kan använda Sibelius 7.5 i ditt arbete. Du får värdefulla tips för körarrangemang, text och layout med mera. Du får se funktioner som du kanske inte känner till men kommer ha ovärderlig nytta av.

Tag chansen att vinna en Distansutbildning i Sibelius (10 veckor) - värde 2 750 kr. Besök oss i montern, svara på några frågor och delta i vår tävling!

Kommer du inte till symposiet?

Misströsta inte - Claes kan komma till dig!
För dig som vill börja använda Sibelius eller fördjupa dina kunskaper har vi olika möjligheter:

 • Distansutbildning på 10 veckor.
 • Utbildningspass - en timmes problemlösning via telefon och internet.
 • En eller flera utbildningsdagar för ett helt arbetslag.

Kontakta gärna Claes på claes@sibelius.se eller  031-96 93 93 för att få veta mer om utbildningar och programvaror.
    

Ris och ros uppskattas för att utveckla vår service och vårt utbud. Igår fick jag ett samtal av den senare sorten.

En kund som sökte oss i ett supportärende utbrast:
"Jag har aldrig gillat bruksanvisningar men jag satt på tåget och läste den utan att ens ha Sibelius framför mig och lärde mig jättemycket. Suveränt!"

Det handlade förstås om Lär dig Sibelius 7 och kunden fick f ö hjälp med sitt supportärende, orsakat av ett externt ljudkort som inte riktigt fungerade som det var tänkt. (Köpt på annan ort, ska tilläggas).

Ja, det är kul när vi kan hjälpa till så att du som kund blir nöjd. Självklart är det också roligt att få höra det, och har du synpunkter på vår service, våra produkter eller andra funderingar, såväl positiva som negativa; hör av dig! 

Ha en fortsatt skön sommar!
/Pia
Vi har börjat lägga upp dem för altsax, men snart kommer tenorsax och klarinett också.Vi har för tillfället Rico (orange ask) och Rico Royal (blå ask), men utökar gärna sortimentet med vad ni vill ha.
Kontakta oss om det är någon hårdhet eller variant som saknas, så tar vi hem det till dig. I butiken finns rören under Tillbehör för respektive instrument. Du kan också söka på t ex "saxofonrör", "rörblad" eller bara rör. Här kommer du direkt till saxrören.

Sommarkonferens 2014

Så här härligt såg det ut när musikskolan.se höll sin årliga sommarkonferens hos Hönö konsthall under ledning av Lena Nahlin

På förmiddagen fick vi en inblick i färgläran, som faktiskt kan jämföras med kvintcirkeln eller musikens intervaller och direkt därefter fick vi på fem stafflier utöva stafettmålning. Det var spännande att tillsammans kasta sig ut i något som för nästan alla var okänd och oprövad terräng. Men det gav oss mersmak och mod. Bilderna kommer kanske att visas här när de torkat. 

Efter en fantastisk lunch i trädgården for vi vidare till Nimbus där vi hade hyrt Tornet för konferens. Vi gick igenom året som gått, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt och tittade sedan på kommande år. Mycket spännande - och så bra att ta tid att sätta sig ner och lyfta de frågor som kanske skjuts åt sidan i vardagen.

Dagen avslutades med en god fiskrätt på Tullhuset.

Vi kan varmt rekommendera samtliga tre företag som vi under dagen "använde" oss av. Service, hög kvalitet, vänligt bemötande och kunnighet! 

(Som vår egen strävan med musikskolan.se, med andra ord!)

/Pia
Den 10 juni är vi på konferens så då hanterar vi inga ordrar och svarar inte heller i telefon.
Den 11 juni är vi tillbaka med nya friska tag och då svarar vi på allt!
Om du är flitig på Facebook kanske du vill följa Sibelius och få nyheter, tips och känkar via den kanalen. Du hittar det här.

Du som hellre vill stanna "ute på nätet" hittar du sibelius.se här och om du vill komma direkt till distansutbildningen kan du klicka här.

Självklart hittar du kurserna och programmen i vår butik här på hemsidan.

"Skriv, spela, dela!"
Vi stänger kontoret kl 14 den 30/4 och öppnar igen på måndag morgon (den 5e maj alltså)
Vi önskar alla en glad Valborg och en skön första maj
Ni kan såklart beställa i butiken hela helgen lång!
Nu tar vi helg! Från skärtorsdag eftermiddag till och med annandag påsk stänger vi kontoret.
Vår webbutik är naturligtvis öppen för beställningar, precis som vanligt. Vi tar hand om era ordrar tisdag den 22e april.
Det medför att det blir lite längre leveranstid i och med alla röda dagar.

Om du vill oss något går det alltid att lämna ett meddelande på 031- 963200 eller maila order@musikskolan.se.Vi önskar alla kunder en härlig påskhelg och många goda påskharar!
...och Spela gitarr 2!

Idag är Ulrik Lundström här för att spela in lektionerna till den nya Spela gitarr 2 som kommer till sommarn. Det blir en fortsättning på Spela gitarr så alla ni som undrat, frågat och (faktiskt!) tjatat, får äntligen sätta tänderna i nåt nytt! Samma upplägg med cd, dvd med lektioner och, såklart, en bok med alla låtarna i.
Själva sätter vi tänderna i massa godsaker för att hålla humöret uppe genom tagning efter tagning!

När man spelar in i det ena rummet här på musikskolan.se innebär det att alla i huset (vi är i ett kontorshotell) måste vara lite tystare än vanligt. Jag har inte på mig mina favoritskor, för de har klackar, vi har telefonerna på tyst och tjejerna på övervåningen får inte flytta möbler just nu!

Tack ni andra i huset, Creative Kids, Creative Club, Neira, Profsafe och Erik advokaten för att ni visar sån hänsyn (om ni kommer in får ni också godis)!
Ja, alltså det kan verka bakvänt, men lektionerna spelas in först, sedan tar vi kompskivan och sist trycker vi boken.
Så häng med under våren, plötsligt händer det, och då kan ni skaffa en sprillans ny, fin och ännu roligare bok!(Och kvaliteten på lektionsinspelningen är inte den ni ser här, som bara är gjord med en snabb telefon utan extern mik)
Med en gitarristisk fanfar presenterar vi idag Sologitarristen!
Detta är en repertoarbok för just sologitarristen, med arrangemang och kompositioner av Martti Reineholm. Läs mer här och köp den bums, så har du roligt resten av året.Anna
2014-03-18
Nu finns Sibelius 7.5 på Öckerö!
Äntligen har vi fått in vår första sändning av Sibelius 7.5 och det är alltid spännande att öppna den första lådan och se hur produkten man levt med i några veckor ser ut på riktigt!
Och, ja...

Gamla lådan, nya smalare lådan och vad smög sig in i bakgrunden?

...det var ju rätt likt den gamla

Fast mycket plattare paket.
Miljövännerna bland oss såg med en gång möjligheten att spara fraktplats kors och tvärs över landet, men glädjen dämpades något av att de fortfarande kommer från England i stora, luftfyllda lådor. Hur svårt kan det vara att förpacka 4 DVD-er och en liten broschyr så att det blir platt, dvs snabbare, billigare och bättre för miljön att skicka?!

Jag tar gärna emot varor jag beställer på nätet i tillplattade kartonger. Hur känner ni? Är det ok för er att vi plattar till era lådor?

Info om olika flöjtkurser i sommar. Infon kommer  från Pelle Ekström på Selma Music.

Piteå Sommarakademi inbjuder till traditionell kurs den 13 - 19 juni. Flöjtlärare under denna midnattssolsvecka är Tobias Carron och Sven Erik Sandlund. Information om denna kurs samt andra kurser finns på Luleå Tekniska Universitets hemsida. Obs sista anmälningsdag är 15 mars

Sommarkurs på Biskops Arnö, Nordens FHSK 28 juli- 1 aug.Lärare är Ingeborg Axnér-Franzén. Mer in formation får du om du mailar till flojtakademin@telia.com

7 juli är det Folkmusik för tvärflöjt på Skurups Folkhögskola. Alla nivåer. Lärare är Andreas Ralsgård och Markus Tullberg. Mer information på Skurps folkhögskolas egen hemsida

Glöm inte att anmäla dig till Svensk Flöjtfestival 4-6 april i Örebro.  Anmäl dig på Svnsk flöjts hemsida.


musikskolan.se och sibelius.se erbjuder kurser, seminarier och fortbildningar av olika slag. Nedan hittar du länkar till info och du kan också snabbsöka på startsidan genom att ange "kurs" i sökfältet högst upp på startsidan.


Fortbildningar för lärare hittar du enklast genom att gå till fältet "För dig som är lärare" som ligger en bit ner på startsidan. Där finns en länk till vårt "lärarrum" och information som kan vara bra för dig och dina elever. Där kan du också klicka dig vidare till hela vårt kursutbud och fördjupa dig i de kurser som intresserar dig och dina kollegor.

Du som är intresserad av att lära dig hantera programmet Sibelius, från grunden eller på avancerad nivå, hittar kursbeskrivningarna på samma ställe som ovan, eller genom att gå direkt in på vår Sibelius-avdelning i butiken.

Vill du veta mer utan att klicka dig hit och dit, så ring oss på 031-96 32 00 eller skicka ett mail till kontakt@musikskolan.se så berättar vi mer.

/Pia
Nu har jag hittat en ny favorit för barn mellan 2 och 6 år! 

När jag är ute i skogen med mina Skogsknoppar och Skogsknyttar (innan de blir Mullebarn, alltså) är en av utmaningarna att komma på nya sånger som handlar om skog, djur och natur utan att de kommer från "Nu ska vi sjunga" eller någon annan bok som känns lika gammal. 
Nu har jag provat flera låtar ur Lilla sångskafferiet och de funkar utmärkt! 

Barnen gillar dem, det finns bra förslag på rörelser och lekar, och de handlar om upplevelser, känslor och världen ur ett litet barns perspektiv.
Bra bok för förskolan, barnledare och, naturligtvis, helt normala föräldrar också! 

Här kan du kolla på boken

Elin
Så här i vabruari har 100% av kollegorna som är småbarnsföräldrar redan VAB-at rejält, och du kanske har drabbats genom något längre väntetider, framförallt i telefon. Medan vattkopporna härjar bland barnen, roar vi andra oss med att äta landets godaste semlor (?!) och ladda för nästa veckas sportlov.

Bifogar en suddig bild på läckerheterna och önskar en fortsatt god vecka! /Pia


Semlor från Radiotorget, Frölunda
 
Mer info om Sibelius 7.5


I slutet av februari 2014 planeras Sibelius 7.5 finnas tillgängligt. Du som vill veta mer om nyheterna i versionen kan följa Sam Butlers blogg eller kontakta oss på musikskolan.se kontakt@musikskolan.se eller 031-96 32 00

Du som beställer Sibelius idag får snabb leverans av Sibelius 7 med fri rätt att uppgradera till Sibelius 7.5 så fort programmet finns tillgängligt. Du som har en äldre version av Sibelius, kanske gör klokt att byta nu. Användargränssnittet är modernt och lättarbetat, exportmöjligheterna många och uppspelning av dina noter ännu bättre.

Oavsett om du skriver för liten sättning, bara vill transponera eller skriva till en stämma eller arbetar med stora och komplicerade partitur är Sibelius 7.5 programmet för dig.

/Pia

(Anm. daterad 14-0310: Fr o m fredagen den 28 februari 2014 går programmet att beställa.)
...stämmer bilderna! Idag ligger det snö på klipporna, idyllen är här.
Efter en jul med mest grå vind känns det lite mer hoppfullt ändå.
Tänk om det blir vinter innan hösten övergår i vår?
Vår webbutik är naturligtvis alltid öppen och vi tar hand om din order efterföljande helgfri vardag. Leverans kan ta lite längre tid än vanligt eftersom frakten påverkas av alla "röda dagar".

Våra telefontider är begränsade under helgerna, men det går alltid att lämna ett meddelande så att vi kan kontakta dig när vi är på plats. Du kan också maila till order@musikskolan.se om du vill meddela något om en beställning eller fråga oss något.

Telefontider:
23 december säkrast mellan 10-12
27 december säkrast mellan 10-15
30 december säkrast mellan 10-12
2-3 januari säkrast mellan 10-15

Vi önskar alla våra kunder en härlig jul och ett riktigt gott nytt år!

genom Pia
Vi fortsätter att leverera allt ni beställer fram till helgen. Det går alltså fortfarande att få julklappar levererade men vi kan inte garantera att de hinner fram. Vanliga brev skickas som A-post och ska teoretiskt sett hinna ut i era brevlådor på måndag om vi postar dem på fredag. Varför inte passa på att prova om Posten klarar av sitt uppdrag?
Vi tror både på Posten och på tomten!
Om du är nyfiken på programmet, eller vill ha praktiska tips på funktioner i Sibelius 7 och Sibelius First, kan du följa Sibelius blogg.
Klicka på länken så kommer du direkt dit.

Anna-dagen gick med fart, på fredag sjunger Lucia rart.
Svårt att mysa kan det vara när man ska med klappar fara
Några brev stötte på patrull när postens bil igår blev full

Allt kom dock med som det skulle göra
Nu ska vi städa i hyllans röra

Gör din beställning i lugn och ro
så skickar vi grejer till hemmets boFull fart i klappverkstan
Blogg bild
Dagens rapport är av stressigt slag,
vi har mycket att göra var dag.
Lagret fylls på men det töms lika snabbt,
kollegor gör ordrar och nu går det rappt.
Sen blir lunchen men snart är det rast,
det gäller att inte äta med hast.
Skicka din order och handla hos oss
så kan du själv tända julebloss

- i lugn och ro! Beställningar som görs senast den 18 december kommer fram i tid till julafton.

Nu börjar Spela ukulele del 2 ta form. Vi vet att ni är många som frågat efter efterföljaren till Spela ukulele, och för att vi skall kunna göra en så bra bok som möjligt skulle vi bli väldigt glada om du ville tala om vad du tycker om boken Spela ukulele. Dina svar är helt anonyma. Om du anger din e-postadress i fråga 18 får du en värdecheck på 50 kr som du kan använda på www.musikskolan.se . Gå till enkäten här:
https://docs.google.com/forms/d/1rIB9uPbS4W7YvyXxPOH2czZHi-hv2QnL7RkEegX4b3Y/viewform


Vi fick mail från en av våra kunder som arbetar med Sibelius 7 och som nu kompletterat detta med inskanningsprogrammet Photoscore Ultimate 7. Vi har fått kundens medgivande att publicera utlåtandet och det följer här i sin helhet, men utan avsändarens namn:Hej Claes!
Ville bara säga att jag börjat köra lite med PhotoScore 7
 
Tog in ett partitur av en Bachkantat. Det var förbluffande bra! De fel som blev oftast av rytmisk art kommer sig av att jag antecknat mycket i partituret för hand och det stör notbilden. Text kom med, i stort sett helt rätt. Förtecken likaså, taktbyten inga problem.
Viktigt verkar vara att trycket är ok och att det ligger fint mot glaset på min skanner. Sen hade jag hoppats kunna köra kopior och lägga i dokumentmataren men det fick jag inte till. Men det har nog med min skrivare/skanner att göra.
 
Efter att att ha tagit in en sats  så var det ju hur lätt som helst att byta ut Oboe d'amore till Klarinett som jag tänker göra. (Jag vet. Barockpoliserna kommer att säga fy fy!)

Ska testa och se vad som händer om man har olika antal instrument per olika sidor. Om till exempel träblås har paus några takter och därmed inte är med på ett system eller så. har inte hunnit testa det ännu. Tror dock att det kan bli ett problem?
 
Tricket verkar också vara att man ändrar rätt så mycket man kan redan innan man tar över det till Sibelius. 
Men som sagt, jag tror att jag kommer att ha stor nytta av detta program.Borde köpt det mycket tidigare!
Hälsar

N.N.


Vi på musikskolan.se rekommenderar Photoscore Ultimate 7 och vill du läsa mer om produkten eller handla den i vår webbshop kan du klicka på den här länken.

Torsdag den 7e nov har vi stängt butiken. Vi har en dags konferens för att bli bättre, snyggare och smartare. Ja, i alla fall hemsidan.
Vi som arbetar på musikskolan ska bli mer inspirerade, teambuildade och planera framtidens böcker.
Hjälp oss på vägen:
De första tio som svarar på någon av frågorna nedan får en rabattcheck på 50:- att använda vid sitt nästa köp!

Vilken bok skulle du vilja att vi gör härnäst?
Vad vill du gå för kurs hos oss?
Vad saknar du i vår butik?

Svara i kommentarsfältet eller på mail till kontakt@musikskolan.se

Glad fredag på er allihopa! Hoppas att ni hittar något roligt på vår hemsida - till exempel finns det gott om nyheter.

På måndag är vi tillbaka och tar hand om era beställningar och frågor.


/Anna

Torsdag 17/10 har kontoret lite stängt för strategimöte. Butiken är dock öppen som vanligt så det går att lägga beställningar och få dem levererade lika bra som vanligt. Det enda som inte går är att ringa oss (om ni inte vill prata med vår telefonsvarare förstås!).
Maila oss gärna om det är något ni undrar om, så svarar vi så fort vi är tillbaka!
Anna och Elin
Så här poetiskt beskrivs klarinetten boken "Lättfattlig skola för klarinett" av musikdirektör Josef Blomqvist. Boken har ju några år på nacken men förordet kan absolut inspirera både unga och äldre med intresse för klarinett eller vackert språk...Om klarinetten

Vi fick frågan från en lärare i en kulturskola och undrar nu vad ni använder ute i landet för att lägga era scheman.

En del musik- och kulturskolor har kanske möjlighet att använda en befintlig lärplattform som används i kommunens obligatoriska skolor, men i de flesta fall verkar det som om den enskilda läraren får hitta på sitt eget system.

Därför är det lite intressant att få veta vad ni där ute i "verkligheten" gör för att underlätta er vardag. Maila till oss eller gör ett blogginlägg här nedan.

Själv är jag nuförtiden i princip helt digitalskadad och har kalender/schema i "molnet". Då kan jag läsa det i mobilen och på alla datorer. 

/Pia
Det finns några platser kvar till vissa kurser, medan andra är fulltecknade.

I Göteborg finns det platser kvar till Klassrumsmusicerande och Digitala verktyg den 9 oktober. I Stockholm finns det plats till samma kurser både den 15 och 16 september.

Läs mer om kursinnehållet på vår hemsida eller hör av dig direkt till Pia Åhlund, 031- 96 93 44 eller pia.ahlund@musikskolan.se

När det gäller de övriga kurserna har antalet anmälningar varit lägre än vi hoppats på, så inför kommande terminer funderar vi på hur vi kan göra innehållet lättillgängligt och attraktivt. Vi funderar på om datumen var fel, om det ska vara längre eller kortare kurser, eller om kursutbudet skall vara ett annat.

Du som har synpunkter, idéer eller önskemål får gärna höra av dig till oss. 031- 96 32 00 eller kontakt@musikskolan.se 
Dagens träningspass på arbetstid är precis avklarat. Vi har just nu burit in 3 000 nytryckta böcker (Spela ukulele i femte tryckningen) på lagret. Nu ska de förses med cd och dvd och sedan hoppas vi att de räcker ett litet tag.

Ansökan om trycktillstånden, som måste förnyas varje gång, startade redan i januari, så det tar sin lilla tid och en hel del tålamod och påminnelser. Men det är härligt när det är klart!

/Pia

Tack till Sven Flood, blåsinstrumentreparatör, vars professionella tips vi fått filma och lägga på vår hemsida.

Du som spelar trumpet (och även andra brassinstrument) kan nu få bra tips på hur du ska sköta ditt instrument. Idag har vi fyllt trumpetsidan med Svens praktiska tips för ett välfungerande instrument med lång livstid.

Här är länken.

/Pia
Katalogerna har nu landat i era brevlådor. Det har vi bevis för, både genom att ni redan ringt en del och genom att Pia varit i Katrineholm och kollat in ert brevinkast och lokalerna i kulturskolan. Pia och Jan är på turné med Länsstudiedagarna, som i dagarna besökt Karlstad, Katrineholm och Jönköping. Pia har hållit seminarier på temat Digitala verktyg i musikundervisningen, och så har de visat våra böcker och en del roligt material från Music Sales.

Nu är det dags att byta till årets katalog på tidskriftsstället! Öckerös gladaste trummis pryder omslaget.

post

tidskrifter

omslag

Anna
Josefin har nu slutat sin anställning hos oss och avtackats med bukett, kolor och kramar. Vi tackar henne för ett riktigt gott jobb och hälsar Elin välkommen tillbaka efter ett och ett halvt års föräldraledighet.

josefin


Anna 2013-08-22
Vår katalog för läsåret 2013-14 är nu tryckt och postad. Den bör landa hos dig som är musiklärare vilken dag som helst! Vi hoppas att du hittar nyttiga, roliga och användbara saker i den - noter, böcker, instrument, tillbehör, notskrivningsprogram och kurser. Hela vårt sortiment finns förstås också på www.musikskolan.se.

musikskolan.se erbjuder under läsåret 2013/2014 fortbildningar för musiklärare inom grund- och kulturskola. Kurserna nedan erbjuds i Göteborg Göteborg 8-9 oktober och Stockholm 15-16 oktober, men vi kan också skräddarsy fortbildningspaket för en skola eller en grupp lärare. Kontakta oss för mer information på 031-96 32 00 för bokning och mer information. Deltagarna erbjuds fyra halvdagskurser från nedanstående utbud, och kan på så sätt sy ihop ett individuellt anpassat utbildningspaket.

Klicka här för att läsa mer om kurserna.
Vi strävar efter att hela tiden fylla på vår hemsida med fler filmer. Just nu arbetar vi med fler filmer för brassinstrumenten.

Veckan före midsommar var Pia på besök på Windcorp i Göteborg och träffade instrumentreparatören Sven Flood. Han har många tips om hur man kan sköta sina brassinstrument på ett bra sätt och filmer med hans tips kommer att läggas på hemsidan under varje instrument i takt med att de blir redigerade.


Du kanske också vet att du kan hitta alla våra filmer på vår YouTubekanal? Prenumerera gärna på kanalen musikskolan.se så får du meddelande om när vi gjort nya filmer.

Ha en fortsatt bra sommar!
Nu har arbetet på musikskolan.se börjat dra igång efter en härlig ledighet. Katalogmanus är inskickat! 

Jag har haft en härlig semester som jag dessutom förlängde med ett par dagar. men den här veckan har jag kommit tillbaka och slutfört arbetet med årets katalog, och nu är den faktiskt inskickad till tryckeriet.

Varje gång jag skickar något större till tryck, tar jag ett djupt andetag och tänker efter om det finns något som jag vet att jag missat. När svaret blir "Nej!" trycker jag på "Skicka".

Årets katalog kommer innehålla ännu fler noter och produkter och större kursutbud än tidigare år och vi hoppas att den ska kunna bidra till ett enkelt musikundervisande för lärare runt om i landet. Den ska nå alla grund-, gymnasie, kultur- och musikskolor precis när skolstarten drar igång.

Själv kan jag bara tacka mina fantastiska kollegor för ett väl genomarbetat underlag och en önska er en fortsatt skön ledighet.

/Pia
Nu är musikskolan.se's mobilversion klar: m.musikskolan.se. Om du använder webbläsaren i en mobiltelefon kommer du automatiskt till denna sida.

Navigationen är i princip identisk men den information som visas på sidorna är väldigt avskalad för att det skall bli tydligt och lättnavigerat.

Du har alltid möjlighet att med bara ett klick gå till webbversionen om du förerdar denna. Kolla gärna runt på mobilversionen och kom med synpunkter och förlsag.
Sommaröppet juli och augusti

Under veckorna 27 - 32 har vi lite lägre bemanning på kontoret. Det innebär att vi kanske inte alltid svarar i telefonen och att beställningarna tar några dagar extra på sig för att komma fram. Vi kollar regelbundet av telefonsvarare och e-post och levererar 2-3 gånger i veckan. Kontakta oss gärna så hör vi av oss så snart vi kan.
Idag pågår inspelningar av saxofonpålägg till spelböcker. Mitt i detta började en grävmaskin utanför arbeta...
... och även om vi i vanliga fall tycker att det är väldigt bra att vi får fiberkabel på Öckerö, var det inte bästa dagen för oss.

Men i den ofrivilliga pausen fick jag möjlighet att fånga saxofonisten Sven Fridolfsson mitt i en ofrivillig paus. Han och Jan skulle precis börja spela in Spanien, och i arret ingick vare sig grävmaskin eller andra gatuljud.


Efter en stund återupptogs inspelningen och dörren till studion, som i vanliga fall utgör Jans kontor, stängdes. Här ser vi Sven mitt i pausen.


/Pia
Musik i alla väder!
Efter hårt arbete med hemsidan fortsätter vi nu med arbetet på höstens katalog som skickas till alla skolor vid terminsstarten.

Katalogarbetet är dels av grafisk art, för det gäller att få plats med så mycket som möjligt på begränsad yta, men det är också viktigt för vårt sortiment.
Varje vår, inför detta arbete, kontaktar vi våra leverantörer och hör med dem vad de har tagit in. Vi frågar också efter de produkter som våra kunder önskar. Sedan tar vi hem minst ett provexemplar och testar och utvärderar. I år hittade vi t ex en rosa gitarr som vi är väldigt förtjusta i!
I den kommande katalogen hoppas vi att du kommer hitta mycket som är nytt och att du ska känna dig trygg med att vi har testat det vi erbjuder.
Och kanske kommer årets variant prydas av en yngling som spelar trummor i det blå. Glad sommar!

Blogg bild
Efter en kort vecka tar vi ytterligare ledigt och firar nationaldagen samt stänger även på fredag den 7 juni.

Du kan lägga ordrar som vanligt i butiken så tar vi hand om dem på måndag. Om du vill maila oss är det säkrast på order@musikskolan.se men du kan även tala in ett meddelande på vår telefonsvarare 031 - 96 32 00 så ringer vi upp dig när vi är tillbaka.

Soliga hälsningar från västkusten,
Claes, Jan, Anna, Josefin och Pia
Tisdagen den 28 maj hade vi besök på kontoret av Britta Svanholm Maniette som var dagens filmstjärna.

Hon kom för att spela in videofilmer till celloavdelningen på www.musikskolan.se, och under de knappa två timmar som vi hade till vårt förfogande hann vi med både välkommenfilmen och någa andra korta filmer som vi hoppas att nyblivna cellister och andra nyfikna ska få glädje av.

Ett av våra kontorsrum har under några veckor varit förvandat till filmstudio, och filmdagar har varit ovanligt vanliga och väldigt roliga.

Du som har tips eller önskemål på filmer du skulle behöva, som dina elever skulle ha glädje av eller som på annat sätt skulle göra musiklivet ännu trevlligare är välkommen att höra av dig till oss eller lämna kommentarer här på sidan.

Stort tack till Britta!
Måndag 3 juni är kontoret stängt. Hela personalstyrkan befinner sig då på segelbåten Joephine för två dagars seglingskonferens. Naturligtvis så går det bra att handla på vår nya fina hemsida men beställningarna skickas iväg först tisdag 4 juni då vi är tillbaka som vanligt igen,

Vi på musikskolan.se

År 2007 publicerades den första versionen av musikskolan.se. Webbplatsen byggdes i Joomla! som då var bland det vassaste man kunde använda. Utvecklingen på Internet går rasande fort och vi kände för ett par år sedan att det vara dags att ta nästa steg. Vi önskade då att utveckla vissa delar av sajten och ta bort andra som inte hade fungerat så bra som vi hoppades på när vi startade.

Tillsammans med Kodamera i Göteborg, som också byggde den första webbplatsen, tog vi fram ett koncept för nya musikskolan.se. Detta koncept användes sedan som grund för det fortsatta arbetet. Efter att ha sonderat marknaden och träffat ett antal tänkbara leverantörer fastnade vi för Askås Internet- & Reklambyrå AB i Säffle.

Webbplatsen bygger på Askås egenutvecklade e-handelslösning. Utifrån denna har vi sedan skapat vår egen struktur och fyllt sidorna med innehåll. Designen bygger mycket på den första versionen av musikskolan.se för att du som besökare skall känna igen dig och för att vi gillade den.

Vi hoppas att du skall tycka om vår nya webbplats. Titta runt och känn dig som hemma. Hör gärna av dig till oss om du har synpunkter eller om du upptäcker något som är fel.

Jan, Pia, Claes, Josefin och Anna


Vår kollega, Elin Finndin, som också är basklarinettist, lånade ut sitt vardagsrum för filminspelning under en förmiddag i maj. På vår klarinettavdelning kan du se hur filmerna som gjordes den dagen blev.

Elin demonstrerade hur den vanligaste klarinetten, Bb-klarinetten, ser ut och låter. Därefter filmade vi hennes Bb-, A- och C-klarinetter ihop, för att kunna jämföra dem i storlek. Till sist tog hon fram sin favorit, basklarinetten, och spelade i lite olika register och gav på så sätt exempel på hur en basklarinett kan låta.

Så här såg den tillfälliga studion ut:Inspelning av både ljus och ljud gjordes med Zoom Q3HD. Den klarar "normalt ljus" (med stöttning av en 500 W spotlight som vi slog i taket) och ger en bra ljudupptagning.

Det finns vanliga dagar på jobbet, och så finns det ovanliga dagar. Just nu är filmdagar ovanligt vanliga.

Här har Pia fångats bakom kameran vid inspelningarna av videofilmerna till klarinettavdelningen på www.musikskolan.se. Det är inte alltid det passar våra medverkande att komma till vår studio på kontoret, och då får den mobila studion rycka ut.

I packningen finns då ZOOM Q3HD, stativ, förlängningssladdar och en lampa på 500 W med tillhörande dimmer. Dessutom gäller det att vara rustad med svart tyg och en rejäl rulle packtejp. Sedan går det mesta att lösa, annars får man ta till en gnutta gott humör.

Idag är vi extra snälla på kontoret. Välkommen att titta in här eller i webbutiken - kanske hittar du en ny rolig sångbok eller spelbok.

Pia och Josefin med varsin trevlig bok.


hälsar Anna

Just nu pågår filmning och redigering för fullt så att vi kan fylla våra startsidor för varje instrumentgrupp med videolektioner.

Jag har ett talesätt som kommer väl till pass även när det gäller detta: "Det finns inga enkla projekt..." 
Som du säkert också erfarit, så är det bra att börja från början och beta av varje frågeställning för sig. Nu har vi uppgraderat grafikkort, installerat olika program i våra datorer och flyttat filer lite hit och dit. Men den kära Zoom-en funkar utmärkt med både bra bild och ljud. Dessutom sitter Jan just nu ute i orderavdelningen eftersom hans kontor är vår studio.

Detta är en av tjusningarna med jobbet på musikskolan.se; att man faktiskt hela tiden kan lära sig något nytt och får lov att prova sig fram. Dessutom hjälps vi åt, för det är nästan alltid någon som vet något och kan lära oss andra.

När vi gör våra videolektioner till våra böcker anlitar vi professionella filmare och redigerare, men här är tanken att snabbt kunna fylla vår hemsida med roliga, intressanta och matnyttiga videoinslag som gör det värt ett besök på www.musikskolan.se, så därför gör vi dessa filmer själva.

Det första steget är att lägga upp välkomstlektioner och de videolektioner som vi redan har gjort sedan tidigare och haft på vår gamla hemsida. Sedan kommer vi att prioritera att fylla på med fler lektioner.

Vi har också en kanal på youtube om du enbart vill titta på våra lektioner. Sök "musikskolan.se" så hittar alla lektionerna.

Du som är lärare: Om du har önskemål på vad dina elever skulle behöva blir vi glada om du tipsar oss. 

Mycket nöje på vår hemsida

hälsar
Pia

Valborgsmässoafton 2013 stänger vi kontoret lite tidigare och går hem och klarar rösterna för kvällens sångarinsats.
På våra härliga öar blåser det dock hårt idag, så tonerna kommer snabbt att förklinga och majbrasan kanske får ställas in. Men äntligen är det maj i alla fall, och vi vågar hoppas på att vårvärmen ska komma, snart, snart!

I morgon, den första maj, är kontoret helt stängt. Du kan trots det precis som vanligt beställa i Butiken, maila till order@musikskolan.se eller tala in ett meddelande på vår telefonsvarare 031-96 32 00 så tar vi hand om din beställning eller din fråga på torsdag morgon.

Ha en riktigt härlig invigning av våren

hälsar,

Jan, Anna, Josefin, Claes och Pia 

Ibland får vi mail direkt från kunder eller användare av vårt material, och dagens trevligaste mail såg ut så här:

Hej Pia!

Mitt namn är XXX. Jag vill tacka Dig för att du är en av de bästa pedagog/lärare i världen på keyboard och piano. Genom åren har jag bläddrat massor av keyboardböcker, dvd, kurser osv... Men det är nu med ditt kombinerade material (spela keyboard och piano) jag hittat inspiration, motivation och lust. Jag har lärt mig mycket av det här och jag har rekommenderat många också. Återigen Stort Tack, du får Dagens rose.

Med vänliga hälsningar

XXX

Tack kära kund!

Det är roligt att vår bok verkligen blir till glädje och nytta för dig och andra som vill lära sig spela, och det gladde mig mycket att du tog dig tid att tacka mig personligen. Sån här uppskattning gör det fortsatta arbetet med att ta fram nya läromedel ännu mer spännande och lustfyllt.

/Pia


PS Om du som läser den här nyheten vill köpa boken i Butiken, kan du göra det här.

Om du som jag har haft problem med att använda Scorch i Google Chrome eller på din 64-bitars dator, är Scorch äntligen uppgraderat! 

Därför kan jag varmt rekommendera att du passar på att uppgradera ditt Scorch nu. Detta gäller både om du gillar att använda vår Låtbanken eller köpa noter på andra sidor som är Scorchbaserade.

Uppgraderingen gäller även andra webbläsare, så om du haft bekymmer fungerar det säkert bättre om du byter version. Här hittar du en länk direkt till Scorch.

Scorch är en gratis plug-in från Avid/Sibelius som kan beskrivas som en "notläsningsprogram". Det kan dessutom spela upp noterna och transponera dem före utskrift.


Hälsningar, Pia

Tillägg från vår support: Scorch är inte kompatibel med Safari, Chrome och Forefox för mac. Inget stöd för 64-bitar. Den senaste versionen av Firefox varnar för inkompabilitet även i 32-bitars läge (Apple). Versionen av Scorch är fortfarande 6.20 för OS X. Ingen uppdatering är gjord.

Skärtorsdag (28 mars) stänger vår ordermottagning kl. 11.00.
Långfredag (29 mars) och annandag påsk (1 april) är kontoret helt stängt.

Du kan naturligtvis göra beställningar precis som vanligt i vår vår webbshop. Dessa tar vi hand om på tisdag den 2 mars och skickar dem till dig samma dag.
Vi önskar dig en riktigt skön påskhelg!

Jan, Anna, Josefin, Claes och Pia

(2013-03-26)

MBox Mini på köpet

Just nu får du ljudkortet MBox Mini på köpet när du beställer Sibelius 7 Professional.

Paketet innehåller Sibelius 7 Professional, Sibelius 7 Svensk handbok, sex månaders fri support på Sibelius 7 samt ljudkortet MBox Mini med ProTools Express. Mbox Mini är ett perfekt ljudkort för dig som vill ha ett bra extern ljudkort. (Värde 2 199:-) 

Du hittar mer information och kan beställa i Butiken

Priset är 5 295.- inkl. moms. Fraktfritt. Gäller så långt lagret räcker.

 

Sibelius + Mbox mini

Utbildningar i Sibelius

Kontakta oss för att få veta mer om våra utbildningar i notskrivningsprogrammet Sibelius.

Claes-Bertil Nilsson, som i dagarna kommit ut med boken Lär dig Sibelius 7, håller i utbildningarna i programmet. Det finns kurser för alla nivåer, både nybörjare och avancerade användare av Sibelius 7, och de riktar sig till alla som vill lära sig mer om Sibelius.

Så här sa en av kursdeltagarna efter en utbildningsdag i "Läppstiftet" i Göteborg den 14 mars:

"Claes var jättebra och nu håller jag på för fullt med Sibelius."  (Kyrkomusiker, nybörjare i Sibelius 7).

För mer information eller bokning, maila kontakt@sibelius.se eller ring 031 -96 93 93

Lär dig Sibelius 7

Vår kollega Claes-Bertil Nilsson har under många år arbetat med Sibelius notskrivningsprogram och dessutom undervisat i att använda programmet samt lämnat support till användare i Sverige.

Nu har han sammanställt och bearbetat sina uppskattade lektioner i läroboken Lär dig Sibelius 7 så att både nybörjare och mer erfarna användare kan få del av hans kunskap.

Boken är spiralbunden och därför lätt att använda uppslagen när man arbetar med lektionerna. På ett enkelt och tydligt sätt beskrivs programmets olika funktioner, och den som aldrig tidigare arbetat med digital notskrivning eller med Sibelius 7 kommer snabbt igång med sitt första notblad.

Programmet är på engelska, och därför är alla beteckningar och kommandon finns översatta och förklarade, och bokens alla illustrationer gör det ännu enklare att snabbt hitta de funktioner man behöver. 

Den som har tidigare erfarenhet av Sibelius 7 eller äldre versioner, får många tips om snabbkommandon och genvägar, tidsbesparande arbetssätt och fiffiga tips. Här finns t o m tips som saknas i Sibelius stora referensmanual.*

De olika musikexemplen är hämtade från olika stilar, och därför Lär dig Sibelius 7användas av alla som vill använda programmet. Använd boken på egen hand, eller som läromedel i gymnasiet, på högskola eller i studieförbund.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum rhoncus nibh quis ante feugiat euismod ac nec lectus. Nulla faucibus sem ut neque egestas commodo nec et arcu. Suspendisse potenti. Morbi eget volutpat sem. Maecenas feugiat posuere purus, sit amet rutrum diam tincidunt consequat. Suspendisse potenti. Praesent placerat pellentesque felis, eget hendrerit enim posuere eget. Nullam non purus eros, quis vestibulum justo. Nulla faucibus, ligula sit amet ultrices congue, ante mi accumsan ante, sed luctus ligula velit gravida sapien.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum rhoncus nibh quis ante feugiat euismod ac nec lectus. Nulla faucibus sem ut neque egestas commodo nec et arcu. Suspendisse potenti. Morbi eget volutpat sem. Maecenas feugiat posuere purus, sit amet rutrum diam tincidunt consequat. Suspendisse potenti. Praesent placerat pellentesque felis, eget hendrerit enim posuere eget. Nullam non purus eros, quis vestibulum justo. Nulla faucibus, ligula sit amet ultrices congue, ante mi accumsan ante, sed luctus ligula velit gravida sapien.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum rhoncus nibh quis ante feugiat euismod ac nec lectus. Nulla faucibus sem ut neque egestas commodo nec et arcu. Suspendisse potenti. Morbi eget volutpat sem. Maecenas feugiat posuere purus, sit amet rutrum diam tincidunt consequat. Suspendisse potenti. Praesent placerat pellentesque felis, eget hendrerit enim posuere eget. Nullam non purus eros, quis vestibulum justo. Nulla faucibus, ligula sit amet ultrices congue, ante mi accumsan ante, sed luctus ligula velit gravida sapien.

Nu startar vårt arbete med nya hemsidan tillsammans med Askås i Säffle.